تاریخچه کانون مهندسین قائم شهر

تاریخچه کانون مهندسین قائمشهر

   در سال 1369 تصمیم مهمی توسط یرخی از مهندسین این شهر گرفته شد نخستین گام توسط شادروان ناصر موسیقی چی برداشته شد ایشان با جمع کردن مهندسین به گرد هم ،تشویق به ایجاد تشکلی برای مهندسین نمودند در همان سال نشستی  در مسجد امیرالمومنین مهمانسرا برگزار شد در این نشست چهره های زیر به عنوان هیأت مدیره برگزار شدند.

1-شادروان ناصر موسیقی چی

2- برزو جوادیان

3- حمدالله اکبرزاده

4-شادروان علی اصغر روحی

5-محمد رضا فروزان

و مهندس حمدالله اکبر زاده بعنوان اولین رئیس هیأت مدیره کانون انتخاب شدند و مرحوم ناصر موسیقی چی نائب رئیس و مهندس قنبر نیا خزانه دار بودند .

نخستین گام هیأت مدیره انتخاب مکان مناسب بود که این مکان ابتدای خیابان تهران و طبقه فوقانی ساختمان دیلمقانی انتخاب شد

🔸اولین دوره هیات مدیره سال ۱۳۷۰
اعضای اصلی:
۱-حمدالله اکبرزاده - رئیس
۲-شادروان ناصرموسیقی چی-نایب رئیس
۳-محمدصادق اکبری-منشی
۴-پارسا قنبرنیا-خزانه دار
۵-شادروان محمدرضا فروزان-روابط عمومی

اعضای علی البدل:
۶-شادروان عباسعلی وهابی
۷-شادروان عزت اله صمدی

بازرسان:
۸-ناصر باستانی-اصلی
۹-برزو جوادیان-علی البدل

که در این دوره مهندس حمداله اکبرزاده بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸دومین دوره هیات مدیره سال ۱۳۷۱
اعضای اصلی:
۱-حمدالله اکبرزاده-رئیس
۲-شادروان ناصرموسیقی چی-نایب رئیس
۳-محمدصادق اکبری-منشی
۴-پارسا قنبرنیا-خزانه دار
۵-برزو جوادیان-روابط عمومی

اعضای علی البدل:
۶-علی اصغر روحی
۷-مرتضی صمدی

بازرسان:
۸-محمد عزیزی-اصلی
۹-شادروان عزت اله صمدی-علی البدل

که در این دوره مهندس حمداله اکبرزاده بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

🔸سومین دوره هیات مدیره سال ۷۴-۷۳
اعضای اصلی:
۱-شادروان ناصر موسیقی چی-رئیس
۲-حمداله اکبرزاده-نایب رئیس
۳-محمد صادق اکبری-منشی
۴-پارسا قنبرنیا-خزانه دار
۵-برزو جوادیان-روابط عمومی


اعضای علی البدل:
۶-قربان مرادی
۷-بهروز شیرگاهی

بازرسان:
۸-مرتضی صمدی-اصلی
۹-شادروان عباسعلی وهابی-علی البدل


که در این دوره شادروان مهندس ناصر موسیقی چی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

🔸چهارمین دوره هیات مدیره سال  ۷۶-۷۵
اعضای اصلی:
۱-شادروان ناصر موسیقی چی-رئیس
۲-برزو جوادیان-نایب رئیس
۳-محمد صادق اکبری-منشی
۴-پارسا قنبرنیا-خزانه دار
۵-مرتضی صمدی-روابط عمومی

اعضای علی البدل:
۶-بهروز شیرگاهی
۷-گیتی وکیلی تبار

بازرسان:
۸-شادروان عباسعلی وهابی-اصلی
۹-قربان مرادی-علی البدل

که در این دوره شادروان مهندس ناصر موسیقی چی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

 🔸پنجمین دوره هیات مدیره سال  ۷۷-۷۶
اعضای اصلی:
۱-بهروز شیرگاهی-رئیس
۲-برزو جوادیان-نایب رئیس
۳-محمد صادق اکبری-منشی
۴-پارسا قنبرنیا-خزانه دار
۵-مرتضی صمدی-روابط عمومی

اعضای علی البدل:
۶-شادروان ناصر موسیقی چی
۷-گیتی وکیلی تبار

بازرسان:
۸-شادروان عباسعلی وهابی-اصلی
۹-قربان مرادی-علی البدل

 
 که در این دوره مهندس بهروز شیرگاهی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 🔸ششمین دوره هیات مدیره  سال ۷۷-۷۶
اعضای اصلی:
۱-مرتضی صمدی-رئیس
۲-حسن سلیمان زاده-نایب رئیس
۳-سید احمد هاشمی-خزانه دار
۴-غلامحسین سرکاری
۵-محمد صادق اکبری
۶-علی اصغر روحی
۷-شادروان ناصرالدین فتحی

اعضای علی البدل:
۸-حمیدرضا آقاگلی
۹-جواد خدادی


بازرسان:
۱۰-عباسعلی وهابی-اصلی
۱۱-مجتبی شیردل-علی البدل

که در این مهندس مرتضی صمدی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸هفتمین دوره هیات مدیره سال ۷۹-۷۸
اعضای اصلی:
۱-سیداحمد هاشمی-رئیس
۲-حسن سلیمان زاده-نایب رئیس
۳-غلامحسین سرکاری-خزانه دار
۴-محمد صادق اکبری-منشی
۵-شادروان ناصرالدین فتحی-روابط عمومی
۶-مرتضی صمدی
۷-علی اصغر روحی

اعضای علی البدل:
۸-جواد خدادی
۹-حمیدرضا آقاگلی

بازرسان:
۱۰-عباسعلی وهابی-اصلی
۱۱-مجتبی شیردل-علی البدل


که در این دوره مهندس سید احمد هاشمی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸هشتمین دوره هیات مدیره سال ۸۲-۸۰
اعضای اصلی:
۱-سیداحمد هاشمی-رئیس
۲-علی اکبرمحمودی-نایب رئیس
۳-حسن سلیمان زاده-خزانه دار
۴-برزوجوادیان-روابط عمومی
۵-اصغرجباری-منشی
۶-علی اصغر روحی
۷-قربان مرادی

اعضای علی البدل:
۸-مجتبی شیردل
۹-اسحاق قربانی

بازرسان:
۱۰-شادروان عباسعلی وهابی-اصلی
۱۱-علیرضا معینی-علی البدل

که در این دوره مهندس سید احمد هاشمی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸نهمین دوره هیات مدیره  سال ۸۶-۸۵
اعضای اصلی:
۱-شادروان علی توکلی-رئیس
۲-مصطفی خاوری نژاد-نایب رئیس
۳-علیمردان قربانی-خزانه دار
۴-کوروش لطیفی-محمدرضا جباری
۵-محسن قربانی
۶-سید احمد هاشمی
۷-برزو جوادیان
۸-علی اکبر محمودی
۹-محمدعلی مریخی-محمد علی جمشیدی

اعضای علی البدل:
۱۰-غلامحسین سرکاری
۱۱-شادروان عباسعلی وهابی

بازرسان:
۱۲-یوسف رضا خادمیان-بهروز شیرگاهی-اصلی
۱۳-صادق اکبری آلاشتی-فرزاد جانباز-علی البدل

که در این دوره مهندسین علی توکلی و مصطفی خاوری نژاد در دوره های یکساله بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸دهمین دوره هیات مدیره  سال ۸۸-۸۷
اعضای اصلی:
۱-مصطفی خاوری نژاد-رئیس
۲-محمدعلی جمشیدی-نایب رئیس
۳-محمدعلی مریخی-خزانه دار
۴-کوروش لطیفی-منشی
۵-محمدرضا جباری-روابط عمومی
۶-شادروان علی توکلی
۷-بهمن معین پور
۸-فرزاد جانباز
۹-محسن قربانی

اعضای علی البدل:
۱۰-علیمردان قربانی
۱۱-فرهاد رعیت دوست

بازرسان:
۱۲- احمدعلی غفاری-اصلی
۱۳-یوسف رضاخادمیان-علی البدل

که در این دوره مهندس مصطفی خاوری نژاد بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸یازدهمین دوره هیات مدیره سال ۹۱-۸۹
اعضای اصلی:
۱-مصطفی خاوری نژاد-رئیس
۲-کوروش لطیفی-نایب رئیس
۳-محمدعلی جمشیدی-خزانه دار
۴-کامران شکرایی-منشی
۵-رضا بابایی-روابط عمومی
۶-فرزاد جانباز
۷-بابک یوسفی
۸-علیمردان قربانی
۹-شادروان پروین افتخاری

اعضای علی البدل:
۱۰-محمدرضا جباری
۱۱-محمدعلی مریخی

بازرسان:
۱۲-احمدعلی غفاری-اصلی
۱۳-یدالله یوسفی-علی البدل

که در این دوره مهندس مصطفی خاوری نژاد بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

🔸دوازدهمین دوره هیات مدیره  سال ۹۳-۹۱
اعضای اصلی:
۱-محمدعلی صالح زاده-رئیس
۲-رضا بابایی-نایب رئیس
۳-کامران حسن زاده-خزانه دار
۴-مهناز رجبعلیان-منشی
۵-جواد خدادی
۶-رامین فرشیدفر
۷-قربان مرادی
۸-محمدعلی مریخی
۹-محمدعلی جمشیدی

اعضای علی البدل:
۱۰-حسین زاهدی
۱۱-محسن زمانی زاده

بازرسان:
۱۲-احمدعلی غفاری-اصلی
۱۳-سلیمان سلیمانی-علی البدل

که در این دوره مهندس محمدعلی صالح زاده بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

🔸سیزدهمین دوره هیئت مدیره سال ۹۵-۹۳
اعضای اصلی:
۱-رامین فرشیدفر-رئیس
۲-محمدعلی مریخی-نایب رئیس
۳-جواد خدادی-خزانه دار
۴-مهناز رجبعلیان-منشی
۵-محمدعلی جمشیدی
۶-محمد یعقوبی
۷-فرهاد خدادی
۸-محمدعلی صالح زاده
۹-امید لطفی عمران

اعضای علی البدل:
۱۰-حسین زاهدی
۱۱-توحید محمدی

بازرسان:
۱۲-سعید متانی-اصلی
۱۳-یوسف رضا خادمیان-علی البدل

که در این دوره مهندس رامین فرشیدفر بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

🔸چهاردهمین دوره هیئت مدیره سال ۹۷-۹۵
اعضای اصلی:
۱- قربان مرادی-رئیس
۲- محمد یعقوبی-نایب رئیس
۳- فرزاد جانباز-خزانه دار
۴- توحید محمدی-منشی
۵- مهناز رجبعلیان
۶- علی اصغر جباری
۷- محمدعلی صالح زاده
۸- امید لطفی
۹- جواد خدادی

بازرسان:
۱۰- یوسف رضا خادمیان-اصلی
۱۱- سعید متانی-علی البدل

که در این دوره مهندس قربان مرادی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

 

🔸پانزدهمین دوره هیئت مدیره سال ۱۴۰۱-۹۷
اعضای اصلی:
۱-محمد یعقوبی-رئیس
۲-امید لطفی-نایب رئیس
۳-حمید رضایی-خزانه دار
۴-توحید محمدی-منشی
۵-مهناز رجبعلیان
۶-قربان مرای
۷-آزاده کیانی
۸-حسین آصفی
۹-محمد هادی ذاکری

اعضای علی البدل:
۱۰-مازیار عبدی
۱۱-جواد خدادی

بازرسان:
۱۲-یوسف رضا خادمیان-اصلی
۱۳-مهران اسدیان-علی البدل

که در این دوره مهندس محمد یعقوبی بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند.

 

----------------------------------------------------------------------------------

 مهندسینی که دربدو تاسیس کانون مشارکت داشتند و جهت تشکیل  کانون و اطلاع رسانی به مهندسین جهت عضویت در کانون و اجتماع مهندسین شهر در کانون  و خرید ملک برای کانون  خدمات شایانی دراین راستا نمودند را ارج می نهیم  و برای درگذشتگان مغفرت و شادی روح و برای عزیزانی که هم اکنون در جمع ما حضور دارند آرزوی سلامتی داریم .

در ابتدای کار مشکلات زیادی از جمله مشکلات مالی گریبانگیر کانون بود که با تلاش و فداکاری بسیاری از دوستان و همکاران کانون را از آن موقعیت به منزلت امروز رساند اکنون که به گذشته می نگریم و فراز و فرود های این فرآیند را می بینیم به بانیان سخت کوش این راه درود می فرستیم.