آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر به شماره ثبت 42 و شناسه ملی 10760011112

احتراما بدینوسیله از کلیه شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر که در ساعت 17 مورخ 24/04/1403 به نشانی قائم شهر-میدان طالقانی-خیابان مدرس-نرسیده به ایستگاه راه آهن-سالن اجتماعات کانون مهندسین رفاه قائم شهر کدپستی 4764813788 حضور بهم رسانند.

 

                                                                                         جواد خدادی کوچکسرائی

                                                                                         رئیس هیات مدیره

 

دستور جلسه :

1-گزارش رئیس هیات مدیره و بازرس از عملکرد موسسه

2-تصویب ترازنامه و صورتهای مالی سال 1402

3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

4- انتخاب / تعيين سمت مديران دوره هفدهم موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر

5- انتخاب بازرس / بازرسان دوره هفدهم موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر