اهم مصوبات جلسه ۵۹ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

۱-درخصوص تنخواه مجمع عمومی مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح و مصوب شده است.

۲- درخصوص صورتحساب گاز کانون به مبلغ ۸۴/۴۶۳/۰۰۰ ریال از سال ۹۸ الی ۱۴۰۲ مصوب شد پرداخت گردد( شماره بدنه کنتور با شماره قبض چک شود)

۳- درخصوص نامه کمیته ورزش در خصوص مسابقات فوتسال هیات مدیره کانون مهندسین در اواخر فروردین ۱۴۰۳ جهت آمادگی تیم و آماده سازی برای حضور در مسابقات مطرح و مصوب شده است.

۴- با برنامه فرهنگی معلولین بالا لموک به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موافقت گردید و مصوب شده است.

۵- بودجه سال ۱۴۰۳ بر اساس لیست پیوست به تصویب هیات مدیره رسیده است .