نامه اول

نمونه مکاتبه مهندس ناظر با مالک بابت اجرای نرده حفاظتی موقت
بسمه تعالی
شماره
تاریخ
پیوست
مالک محترم پروژه آقا/ خانم .... اینجانب ناظر ... به اطلاع می رساند ، طی بازدید بعمل آمده از پروژه مذکور  جهت حفظ ایمنی استادکاران و عوامل اجرایی پروژه نسبت به اجرای نرده های حفاظتی موقت در اطراف کف طبقات ، پلکان و سطوح شیبدار مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان  اقدامات لازم ر ا در کوتاهترین زمان ممکن مطابق با دستورالعمل  زیر بعمل آورید.  
1- مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان بند 12-5-2-2 ارتفاع نرده های حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار حداقل 0.9 و حداکثر 1.10 متر و همچنین ارتفاع نرده های حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار حداقل 0.75 و حداکثر0.85 متر می باشد .
2-مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان  بند 12-5-2-3 حداکثر فواصل پایه های عمودی 2  متر و دار ای مقاومت کافی در بر ابر نیروها و ضر به های وارده باشد.  
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر
تاریخ
 
رونوشت:
ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع    
شهرداری محترم منطقه جهت اطلاع    
بازرسی اداره کار شهرستان ... جهت اطلاع

 


نامه دوم

نمونه مکاتبه مهندس ناظر با مرجع صدور پروانه بابت عدم اجرای نرده حفاظتی موقت  
بسمه تعالی
شماره  
تاریخ  
پیوست  
شهرداری محترم منطقه ....
باسلام احتراما به اطلاع می رساند ، اینجانب ... ناظر .... واقع ... با کدنوسازی... و شماره پروانه .... واقع در  .... طی بازدید بعمل آمده  و تذکرات کتبی پیاپی به سازنده محترم  پروژه، متاسفانه نسبت به اجرای نرده های حفاظتی موقت جهت حفظ ایمنی عوامل اجرایی و استادکاران هیچگونه اقدامی مطابق با مبحث 12 مقررات ملی ساختمان صورت نپذیرفته است لذا از شهرداری محترم خواهشمند است مطابق با ماده 27 آیین نامه اجرایی از ماده 33 قانون نظام مهندسی مالک را ملزم نمایید تا نسبت به حفظ ایمنی پروژه اقدامات لازم را بعمل آورید.
لازم به ذکر است مکاتبه اینجانب ناظر.... با کارفرمای محترم پروژه به پیوست  تقدیم حضور میگردد.
نام و نام خانوادگی مهندس ناظر
تاریخ
رونوشت:
ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع   و اقدام پیگیری
بازرسی اداره کار شهرستان ... جهت اطلاع و اقدام پیگیری