آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر به شماره ثبت 42 و شناسه ملی 10760011112

احتراما بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در ساعت 18 مورخ 1402/11/29 بدینوسیله از کلیه شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر که در ساعت 17 مورخ 1402/12/16 به نشانی قائم شهر-خیابان ساری-سالن اجتماعات شهرداری کد پستی 4764743631 حضور بهم رسانند.

 

                                                                           جواد خدادی کوچکسرائی

                                                                          رئیس هیات مدیره

 

دستور جلسه:

1-گزارش رئیس هیات مدیره

2-تصویب برنامه و بودجه سال 1403