آگهی دعوت

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر به شماره ثبت 42 و شناسه ملی 10760011112

احتراما بدینوسیله از کلیه شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه کانون مهندسین رفاه قائم شهر که در ساعت 18 مورخ  1402/11/29 به نشانی قائم شهر-میدان طالقانی-خیابان مدرس-نرسیده به ایستگاه راه آهن-سالن اجتماعات کانون مهندسین رفاه قائم شهر کدپستی 4764813788 حضور بهم رسانند.

 

                                                                                             جواد خدادی کوچکسرائی

                                                                           رئیس هیات مدیره

 

دستور جلسه:

گزارش رئیس هیات مدیره-

تصویب برنامه و بودجه سال1403-