اهم مصوبات جلسه ۵۸ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

۱-با مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان عیدی کارکنان موافقت شد.

۲-سنوات آخر سال طبق قانون پرداخت گردد.

۳-بابت آگهی مجمع نوبت اول و دوم جمعا مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان پرداخت گردد.