اهم مصوبات جلسه ۴۷ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

۱-بررسی برگه مالیاتی کانون به مبلغ ۰۰۰'۱۶۰'۵ تومان تا سال ۱۳۹۶ پرداخت شده است.

۲- با درخواست انصراف مهندسین آقای بهنام شاهکلائی، خانم فاطمه کجوری، خانم نسیم علی اکبر خانی موافقت شده است.

۳- نامه باشگاه فرهنگی آموزشی ورزشی نوشا درخصوص سانس استخر درجلسه مطرح و مصوب شده است ( مبلغ قابل پرداخت ۰۰۰'۵۰۰'۱۷ تومان می باشد.)

۴- درخصوص برنامه ی بزرگداشت روز مازندران و روز دانش آموز مقرر شد هزینه های گروه موسیقی پرداخت گردد، فاکتورهای مراسم (گزارش مراسم) درجلسه آتی ارائه گردد.