اهم مصوبات جلسه ۳۷ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

۱- مقرر شد حکم کمیته ها روی کاغذ ابر و باد انجام شود و توسط هیات مدیره به اعضای کمیته ها اهدا شود.

۲- کارگروهی برای امکان سنجی جشن روز مهندس با حضور مهندسین ذاکری، هادیان، صابری، ریاضی و خداپرست برگزار می گردد.

۳- بنا به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ مبنی بر برگزاری گارگاه مشارکت درساخت و ساز مقرر شد در چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ برگزار شود.

۳- درخصوص جذب حداکثری حق عضویت، پیامک اولیه برای آگاهی میزان بدهی اعضا ارسال و متعاقبا پیامک شرکت در بسته های تشویقی کانون جهت تسویه حساب بهتر انجام شود.

۴- نامه مهندس قنبرنژاد مسئول کارگروه حقوق مهندسی در خصوص شرح وظایف مهندسین به تفکیک هر رشته از زمان صدور پروانه مطرح و مصوب شده است.

۶- با توجه به تهیه اکثر مصالح جهت بازسازی سرویس بهداشتی، مصوب شد در صورت هزینه مازاد تا سقف ۵ میلیون تومان از بودجه سرمایه ای استفاده شود.