اهم مصوبات جلسه ۳۳ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – ۱۴۰۲/۰۵/۰۱

۱-درخصوص جلسه شواری هماهنگی کانون ها مقرر شد در قائم شهر با حضور هیئت مدیره برگزار شود و به تصویب رسیده است.

۲- در خصوص حق عضویت ها ی پرداخت نشده مقرر شده پایش انجام شود و گزارش به هیئت مدیره ارائه شود.

۳- با توجه به برگزاری دوره پیمانکاران گاز و درآمد حاصل از آن به مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۱۶۸ ريال و هزینه انجام دوره ۰۰۰'۰۸۱'۵۵ ريال موافقت گردیده است .

۴- با هزینه برگزاری مجمع به مبلغ ۰۰۰'۱۵۶'۵۵ ريال موافقت گردیده است.

۵- درخصوص نامه کمیته آموزش و پژوهش مبنی بر برگزاری کارگاه قراداد مشارکت در ساخت و ساز با تدریس آقای دکتر مکنت خواه درتاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ موافقت شده است. هزینه تنخواه مبلغ ۰۰۰'۰۰۰'۲۰ ريال موافقت گردیده است.

۶- در خصوص نامه کمیته تخصصی و ارتباط با صنعت درخصوص حضور همکاران درنمایشگاه صنعت ساختمان اقدامات لازم صورت پذیرفت وهزینه هر نفر ۰۰۰'۳۰۰ تومان پیش بینی شده برای ۳۰ نفر.

۷- درخصوص نامه کمیته فرهنگ و هنر و روابط عمومی با موضوعیت اگاهی رسانی و ترویج فرهنگ مطالعه در جلسه مطرح گردید و مقرر شد برنامه ریزی هزینه اجرایی آن گزارش شود.