اهم مصوبات جلسه 16 هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – 1401/10/25

1-مقرر گردید در خصوص سایت کانون استعلامات لازم انجام شود و در صورت موافقت هیات رئیسه نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی اقدام گردد.


2- درخصوص بازدید نمایشگاه بین المللی میدکس مقرر گردید در صورت به حد نصاب رسیدن برنامه نسبت به انجام امور اجرایی مربوط به آن اقدام گردد.


3- مقرر گردید به مناسبت روز زن و روز مرد نسبت به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال به عنوان پادش به هرکدام از پرسنل اقدام گردد.


4- با برگزاری گلگشت آب گرم لاویج روز جمعه مورخ 1401/11/07 به مبلغ 88/750/000 ریال با مبلغ ثبت نام 2/000/000 ريال موافقت گردید.


5- درخصوص برنامه مراسم روز هوای پاک با موضوع نشست تخصصی صنعت ساختمان بر محیط زیست با ریز برنامه با جذب اسپانسر موافقت گردید.


6- درخصوص برنامه پیشنهادی کمیته آموزش و پژوهش و کارگروه حقوق مهندسی جهت برگزاری دوره یک روزه حقوق مهندسی با تدریس قاضی کریمی مله در نیمه دوم بهمن ماه به مدت 4ساعت با هزینه 1/000/000 ريال برای اعضا با همکاری سازمان  نظام مهندسی مورد موافقت قرار گرفت.


7- با برگزاری کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی  دادگستری موافقت گردیدکه پس از تهیه پوستر و موارد مربوط به برگزاری دوره اطلاع رسانی گردد، با پیش بینی هزینه 50/000/000 ريال که 20% سهم کانون می گردد حداقل حد نصاب جهت تشکیل کلاس 10نفر می باشد.


8- درخصوص پیشنهاد کمیته فر هنگ و هنر و روابط عمومی با عنوان پویش فرهنگی هوای پاک مورخ سه شنبه 4بهمن با جذب اسپانسر موافقت گردید.


9- با شرکت در برنامه روز درختکاری در جنگل اوجی تالار مورخ 1401/10/29 موافقت گردید.