اهم مصوبات جلسه ۱۵ هیات مدیره کانون مهندسین قائم شهر – 1401/10/18


1-درخصوص برگزاری مجمع عمومی اسفند ماه بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید نسبت به انجام مقدمات برگزاری آن اقدامات لازم انجام گیرد.


2- با درخواست مساعده خانم دیوارگر موافقت گردید.


3- مقرر گردید در خصوص بسته پیشنهادی  تشویقی جهت جذب حق عضویت کارگروهی متشکل از آقایان محمدهادی ذاکری، دانش ریاضی و الیاس قنبرنژاد تشکیل گردد و نسبت به بررسی و ارائه راهکار اقدام نمایند.


4- مقرر گردید در جلسه ای نسبت به گزارش بخش ورودی و هزینه بودجه سال  1401  تا تاریخ  1401/10/18 اقدام گردد.


5- هزینه کرد برنامه فرهنگی و هنری مورخ 1401/10/14 به مبلغ 44/861/000  ريال مورد تائید قرار گرفت.


6- مقرر گردید نسبت به پرداخت  000/000/ 300 ريال مورخ  1401/11/15 و مبلغ 300/000/000  ريال بعد از تحویل کامل سررسید اقدام گردد.


7- با پیشنهاد کمیته آموزش در خصوص برگزاری دوره آموزشی مقدماتی صورت وضعیت نویسی مورخ 1401/11/12 با مدرس خانم مهندس معصومه شفیعی به مدت سه ساعت به صورت رایگان برای اعضای کانون مهندسین و 1/000/000 ريال برای افراد غیر عضو موافقت گردید.


8- با کلیات برنامه روز ملی هوای پاک موافقت گردید، طبق پیشنهاد کمیته روابط عمومی و فرهنگ و هنر مقرر گردید نسبت به ارائه ریز برنامه در هفته بعدی اقدام گردد.


9- درخصوص پیشنهاد کمیته تخصصی جهت برگزاری بازدید از نمایشگاه بین المللی میدکس ( معماری، خانه مدرن، دکوراسیون) مورخ 1401/10/30 بر اساس برنامه پیشنهادی موافقت گردید.


10- مقرر گردید در خصوص مسئول سایت و شبکه های اجتماعی کانون بحث و تبادل نظر گردد.