اهم مصوبات جلسه 83 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   99/04/22

 

1- با توجه به شرایط بوجود آمده درباره شیوع مجدد ویروس کرونا و مصوبه قبلی جلسه 81 هیات مدیره مبنی بر برگزاری مجمع نوبت اول (99/05/19) مقرر گردید از ستاد کرونا شهرستان قائم شهر وتعدادی از مهندسین با سابقه کانون استعلام به برگزاری آن صورت گیرد.

2- مقرر گردید پیرو قرار داد قبلی واحد تجاری کانون عینا با آقای مازیار فتاحی منعقد شود .( خدمات اینترنتی کانون)

3- پیشنهاد گردید سالن پارسیان وزمین مجاور آن با ملکی تجاری تهاتر گردد. با توجه به شرایط فعلی مقدمات مجمع واستعلام از افراد صاحب نظر کانون صورت گیرد.

 

 

 

                                                                        حاضرین

                غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _محمد یعقوبی

        

              قربان مرادی

     

اعضای علی البدل هیات مدیره    

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی _مازیار عبدی

         

 

            _______________

بازرسین (به ترتیب حروف الفبا)

                _______________

             مهران اسدیان 

         یوسف رضا خادمیان