اهم مصوبات جلسه 81 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   99/04/08

 

1- مقرر گردید مجمع عمومی نوبت اول (عادی بطور فوق العاده ) بودجه 99 کانون تاریخ 99/05/19 درسالن اجتماعات کانون برگزار گردد.

2- با پیشنهاد مهندس ذاکری مسئول کمیته گروه های تخصصی وارتباط با صنعت جهت ارائه فراخوانی مبنی بر معرفی کسب وکار مهندسین عضو کانون مهندسین و جمع آوری آنها موافقت شد. هماهنگی های لازم با هماهنگی ایشان و خانم دیوارگر صورت گیرد.

3-به پیشنهاد اعضای هیات مدیره مقرر شد درکنار دستور کار مجمع مبنی بر تصویب بوجه 99 ، تصمیم گیری در مورد منابع درآمدی کانون انجام شود.

4- به پیشنهاد هیات مدیره حضور کارکنان در کانون طبق روال و همچنین 2 پنج شنبه درطول ماه تعطیل بوده وحقوق ماهیانه 30/000/000 ريال (سی میلیون ریال)  به صورت مقطوع تا پایان سال 99 می باشد.

همچنین عیدی 2 برابر حقوق پایه و بعلاوه سنوات پرداخت گردد ودر صورت انجام برنامه های اضافی درهیات مدیره تصمیم گیری خواهد شد . در صورت کاهش ساعت کار به صورت غیر موجه با گزارش رئیس کانون ، درهیات مدیره تصمیم گیری خواهد شد.

 

 

                                                                   حاضرین

                    غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

        

              مهناز رجبعلیان

                 آزاده کیانی

     

اعضای علی البدل هیات مدیره       (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی _مازیار عبدی

         

 

         _______________

بازرسین  (به ترتیب حروف الفبا)

یوسف رضا خادمیان   

              مهران اسدیان