اهم مصوبات جلسه 80 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   99/04/01

 

1- مقرر گردید نامه ای به سازمان نظام مهندسی مازندران درخصوص تخصیص  ساختمان با تملک قطعی برای دفتر نمایندگی نظام مهندسی قائم شهر ارسال شود.

2- با توجه به اینکه همچنان تسویه حساب مالکین بصورت دستی ازسوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی قائم شهر انجام می شود و این موضوع موجب ضررهای مالی و معنوی برای مهندسین طراح و ناظر و.. می گردد.مقرر گردید جهت دفاع از حقوق صنفی اعضاء نامه ای دراین خصوص به سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ارسال گردد.

3- با پیشنهاد مهندس ذاکری درخصوص پیگیری تهیه ونصب لگوی کانون برای واحد های خدماتی تجاری که با کانون قرارداد دارند موافقت شد.

4- مقرر گردید درخصوص  عقد قراردادهای بیمه ای ساخت توسط مالکین :

1-4 با توجه به مصوبه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره آزاد سازی عقد قرارداد بیمه ای ساختمان ها درنتیجه این محدودیت از قرارداد با بیمه ایران خارج گردید.

2-4 با توجه به مصوبات شورای هماهنگی کانون های استان مازندران و مذاکره ای که با بیمه کار آفرین درسال 98  داشتند و قراردادی منعقد گردید درنتیجه بر این اساس  عایدی آن به همه اعضای کانون های مهندسین

می رسد.

3-4 طبق مذاکرات حضوری هیات مدیره کانون با هیات رئیسه دفتر نمایندگی طی دوجلسه در ابتدای سال 99 مقرر گردیده دفتر نمایندگی هماهنگی لازم را برای قرارگیری نماینده بیمه کار آفرین در دفتر نمایندگی داشته باشند . در نتیجه هماهنگی لازم جهت حضور نماینده کانون در دفتر نمایندگی صورت گیرد.

 

 

                                                                       حاضرین

                   غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _محمد یعقوبی

              مهناز رجبعلیان   

                  قربان مرادی 

اعضای علی البدل هیات مدیره  

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

مازیار عبدی

         

 

               جواد خدادی

بازرسین (به ترتیب حروف الفبا)

­­­­­­­­­­­­­­­­­  _______________

               مهران اسدیان

            یوسف رضا خادمیان