مصوبات جلسه سیزدهم کمیته آموزش و پژوهش 98/04/22

1-تبلیغات موثر برای کلاس های آموزشی آمادگی آزمون

2-برگزاری دوره آموزشی " پنل ضوابط شهری " در16مرداد

3-برگزاری دوره آموزشی "  انواع دیوار ها و طراحی وال پست" در تاریخ 9 مرداد

4- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی " نکات کاربردی محاسبات سازه"

5- برگزاری دوره آموزشی "  ژاپن چگونه ژاپن شد، از دیدگاه مهندسی "   در هفته اول شهریور توسط دکتر حسنی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیات علمی سابق دانشگاه کوبه ژاپن،

6- برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی " الفبای سازه در معماری " در شهریور 98

اعضای حاضر: آقایان/ خانم  مهندس :

نبوی، قنبرنیا، علویان، شکوهنده، داداشی، خداپرست، لطفی، نوروزی، حسینیان