مصوبات جلسه دهم کمیته روابط عمومی 98/03/25

1-    جلسه مشترک با کمیته فرهنگ و هنر در خصوص برگزاری مراسمات و در حال حاضر جشن روز فردوسی

2-    ارایه پیشنهادات اعضا کمیته برای برنامه ریزی کمیته برای سال جدید موکول به جلسه بعد گردید.

اسامی حاضرین در جلسه:   مهندسین خدادی-جمشیدی- صادق اقربائی –نعمتی-توحید محمدی-محسنی-هاشمی-حسینی-گوران-کلانی