مصوبات جلسه نهم کمیته روابط عمومی 98/03/20

1-    جلسه مشترک با کمیته تخصصی بابت برگزاری نمایشگاه ساختمان و ارایه پیشنهادات و نظرات

2-    تعیین دوستان کمیته روابط عمومی بابت حضور در غرفه نمایشگاه ساختمان (غرفه کانون و نظام قائمشهر)

3-    تعیین وظایف هر دو کمیته تخصصی و روابط عمومی بابت حضور در غرفه کانون و نظام قائمشهر

اسامی حاضرین در جلسه:   مهندسین خدادی-جمشیدی- صادق اقربائی –نعمتی-ذاکری-سلیمی-مسعودی  نژاد-خنار-اکبری-طالش-دهرویه-احمدزاده-زارع-جوادیان-جعفری