مصوبات جلسه دوازدهم کمیته ورزش و رفاه 97/11/30

درابتدا مسئولین کمیته ضمن خیرمقدم عرض نمودن به اعضای در رابطه با گلگشت یک روزه برف بازی گدوک که در مورخ 19 بهمن برگزار میگردد گزارشی را ارائه نمودند.

گزارش مسابقات فوتسال – والیبال و شطرنج کانون هاس استاد توسط دبیر کمیته در جلسه ارائه شد.

گلگشت یک روزه آب گرم لاویج در دستور کار قرار گرفت و مصوباتی را به همراه داشت

 

مسئول پیگیری و اقدام مصوبات

کارگروه گلگشت گلگشت آب گرم لاویج جمعه ١٠  اسفند/ صبحانه +ناهار به عهده کانون/ هزینه مهندسین عضو 25ت و غیرعضو40ت

 

اعضای حاضر در جلسه آقایان و خانم های مهندس:

 1- جوادخدادی2-حسین آصفی 3- الیاس قنبرنژاد  4-شکیبا زارعی 5-عباس برزویی6-فرهاد رزم پوش 7- محمدرضا خدادی8-پیام غلامی 9-نیما مرزبان