نتایج اولیه انتخابات شانزدهمین دوره هیات مدیره و بازرس کانون مهندسین قائم شهر در تاریخ 1401/05/05 که در محل کانون مهندسین انجام گرفت به شرح ذیل می باشد:

رشته عمران:

1-افشین خداپرست                                361 رای

2-امید لطفی عمران                                290 رای

3-جواد خدادی کوچکسرائی                      236 رای

4-حسین هادیان کمرودی                         212 رای

5-دانش ریاضی                                      209 رای

رشته معماری:

1-مازیار عبدی                                       171 رای

رشته برق:

1-مهناز رجبعلیان                                   242 رای

2-سینا صابری                                      151 رای

رشته مکانیک:

1-محمد هادی ذاکری خطیر                     413 رای

بازرس:

1-حمید رضایی قادی                             262 رای

اعضای علی البدل:

1-حسین آصفی قاسمی                       187 رای               

 2-مژگان رضایی                                   130 رای

بازرس علی البدل:

1-الیاس قنبرنژاد                                   250 رای

 

صورتجلسه نتایج اولیه