بسمه تعالی

جلسه رسیدگی به اعتراض کاندیداهای هیات مدیره و بازرس دوره پانزدهم انتخابات کانون مهندسین قائمشهر برابر مواد اساسنامه و جدول زمانبندی شده راس ساعت 6 عصر 07/05/97 با حضور اعضای هیات نظارت و هیات اجرایی در محل کانون تشکیل و از آنجائیکه هیچ اعتراض شکایت و دادخواستی از طرف مهندسین عضو و کاندیداها واصل نشده است بدینوسیله انتخابات دوره پانزدهم و نتایج آرا به شرح زیر تائید و قطعی می باشد.

هیات نظارت و هیات اجرایی انتخابات

اعضای اصلی هیات مدیره:

رشته عمران:

1-امید لطفی عمران                                

2-محمد یعقوبی کوچکسرایی                    

3-آزاده کیانی جویباری                            

4-حسین آصفی                                      

5-قربان مرادی قادی                                

 

رشته معماری:

1-حمید رضایی قادی                              

 

رشته برق:

1-مهناز رجبعلیان                                   

 

رشته مکانیک:

1-محمد هادی ذاکری                            

2-توحید محمدی                                    

 

بازرس اصلی :

یوسف رضا خادمیان                             

 

اعضای علی البدل هیات مدیره :

1-مازیار عبدی ملک کلایی                        

2-جواد خدادی کوچکسرایی                        

 

بازرس علی البدل :

مهران اسدیان