همکار گرانقدر

باسلام

به آگاهی می رساند فهرست نامزدهای پانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرس کانون به همراه کد انتخاباتی آنان به شرح ذیل می باشد:

"هیات اجرایی انتخابات"