هیات اجرایی پانزدهمین دوره انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین قائمشهر

1-آقای مهندس بهروز شیرگاهی               رئیس

2-آقای مهندس کوروش لطیفی              نایب رئیس

3-آقای مهندس علی دادگر                    دبیر

4-آقای مهندس علی توکلی                   عضو

5-خانم دکتر سودابه مهری                    عضو