نامه به استانداری و دیگر ارگان های مربوطه جهت پیگیری واکسیناسیون اعضای کانون مهندسین قائم شهر و نامه به فرمانداری و ستاد مقابله با کرونا، پیگیری جهت در اختیار قرار دادن فضای سالن ورزشی پارسیان برای واکسیناسیون عمومی