همکار گرامی، نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده روز سه شنبه 7/20 و نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده روز چهارشنبه 7/21  از ساعت 17 در محل کانون برگزار می گردد.