سوم اردیبهشت، بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار گرامی باد.