در این نشست صمیمی مهندس محمد یعقوبی(ریاست کانون) به نمایندگی از هیات مدیره و جامعه مهندسین قائم شهر، انتخاب آقای دکتر محسن قربانی را به عنوان رئیس و خانم دکتر سودابه مهری را به عنوان دبیر سازمان تبریک گفته و اظهار داشتند حضور شما به همراه آقایان دکتر فرشیدفر، مهندس خاوری نژاد و مهندس توکلی از قائم شهر در سازمان اتفاقی نیست و نشان از اعتماد مهندسین استان به شما می باشد.همچنین ضمن تبریک به سایر اعضای هیأت رئیسه، از زحمات هیات رئیسه دوره قبل هم تقدیر و تشکر کردند.
در ادامه دکتر محسن قربانی (ریاست سازمان) ضمن قدردانی از حضور هیات مدیره کانون، اظهار داشتند همچون گذشته آمادگی هرگونه همکاری با کانون های مهندسین را داریم و از هر مسیر قانونی که بتوانیم یاری گر کانون باشیم، اقدام خواهیم کرد.
 در ادامه دکتر مهری، دکتر فرشیدفر و سایر اعضای هیأت مدیره کانون نیز اظهاراتی را ایراد نمودند.
همچنین  مسائلی مانند مصوبه ساخت ساختمان دفترنمایندگی جدید قائم شهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.