بیمه مسئولیت پروژه های ساختمانی جهت دریافت خروجی از سازمان و صدور پروانه ساختمانی با کمترین حق بیمه و کاملترین تعهدات در کانون مهندسین قائم شهر با همکاری بیمه کارآفرین

همکاران گرامی جهت انجام امور بیمه مسئولیت فوق، مالکین را به کانون مهندسین قائم شهر معرفی نمایید.