برنامه زیست محیطی و مدیریت انرژی در ساختمان
بررسی استانداردها و آیین نامه ها در حوزه انرژی و معماری پایدار
زمان : چهارشنبه 98/11/30 از ساعت 17 الی 19
مکان: سالن اجتماعات کانون مهندسین قائم شهر