جلسه 73 هیات مدیره در روز شنبه مورخ 98/11/19 به حد نصاب نرسیده است.