اهم مصوبات جلسه 72هیات مدیره دوره پانزدهم                    مورخ 13/11/98

 

  • با پرداخت مبلغ  5/000/000 ريال بابت هزینه تبلیغات طرح بیمه مهندسین که در جلسه اخیر شورای هماهنگی استان مطرح گردیده بود ، بود موافقت شد.
  • مقرر گردید دربرنامه های آتی کانون جلسه مشترک با کانون های ساری ، بابلسر و بابل به ترتیب در دستور کار قرار گیرد.
  • جلسه فوق العاده هیات مدیره جهت بودجه سال 99 شنبه مورخ 98/11/19 ازساعت17:30 الی 19 برگزار گردد.

 

 

 

 

 

                                                                               حاضرین

                   غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

        

               ______________

             

اعضای علی البدل هیات مدیره      (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 مازیار عبدی

         

 

                     جواد خدادی

بازرسین    (به ترتیب حروف الفبا)

یوسف رضا خادمیان   

                    مهران اسدیان