جلسه 71 هیات مدیره در روز یکشنبه مورخ 98/11/06 به حد نصاب نرسیده است.