اهم مصوبات جلسه 68 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   98/10/15

 

  • با برگزارمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستورکار بودجه سال 99 کانون نوبت اول 1398/11/27 و نوبت دوم 1398/12/12 موافقت شد.

2- با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستورکار تغییر اساسنامه و پذیرش اعضای جدید نوبت اول 1398/11/27 ونوبت دوم 1398/12/20 موافقت گردید .جهت هماهنگی چگونگی اخذ وکالت نامه ها آقای ذاکری پیگیر ی نمایند .

3-با صورت هزینه کرد برنامه شب یلدا درتاریخ 98/10/05 در مجموع به مبلغ 31/452/800 ريال موافقت شد.

4-با پیشنهاد آقای لطفی مسئول کمیته آموزش و پژوهش کارگاه آموزشی تحت عنوان کاهنده های نفوذ پذیری دربتن در تاریخ 1398/10/25 (جهت معرفی محصولات جدید شرکت بسپار بتن ایرانیان هوشمند) موافقت گردید.

5- در خصوص بررسی اساسنامه وپیشنهاد تغییرات آن در بند های ذیل انجام پذیرد:

-فصل دوم ماده 4 بند4 عبارت کلیه فعالیت های اقتصادی اضافه گردد.

- فصل سوم ماده 7 بند 1 عبارت تا پایان کارشناسی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان اضافه گردد.

- فصل چهارم ماده 9 سرمایه کانون بر اساس تعداد فعلی اعضای کانون ضربدر 100/000  ريال با تایید خزانه دار وبازرس قید شود.

6-با پیشنهاد گروه کوهنوردی  نوشا جهت برگزاری جلسه فصلی در روز دوشنبه مورخ 98/10/23 موافقت شد.( هزینه پذیرایی با آن باشگاه و هزینه دریافت مکان 1/000/000 ريال پرداخت گردد.)

 

                                                              حاضرین

                   غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی

        

                 محمد یعقوبی

     

اعضای علی البدل هیات مدیره         (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی _مازیار عبدی

         

 

                     ________

بازرسین    (به ترتیب حروف الفبا)

مهران اسدیان _ یوسف رضا خادمیان   

                     ________